PLAN BE: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset

Seminaari vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksesta

Seminaarin osanottajia

 

Kuusankosken Retkeilijöiden KuuRet55+ -toimintaryhmä järjesti 9.6. Kuusankoskitalossa seminaarin, jossa esiteltiin 15 eri järjestön ja yhdistyksen 44 edustajalle EU:n Erasmus-ohjelmaan kuuluvassa Plan Be – Aktiiviset seniorivapaaehtoiset –hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja. Ne on laadittu vapaaehtoisten kouluttamiseen vertaisohjaajien avulla ja ovat hankkeen osanottajamaiden Italian, Portugalin, Slovenian ja Suomen tuottamia ja testaamia. Ennen ohjelmien testaamista, vertaisohjaajat saivat seitsemän päivän koulutuksen Italiassa.

Opintomateriaali sisältää kahdeksan eri opintojaksoa: motivointi ja odotukset, vert

Luonto ja ympäristö -esittelypöytä

aistoiminta, sosiaalisen viestinnän menetelmät, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, kulttuuri ja taide, luonto ja ympäristö sekä ruoka ja terveys. Koulutusohjelmassa käytetään non formaaleja perehdytys- ja innostusmenetelmiä: mm. pelejä, harjoituksia, projektityötä, itsearviointia, jotka tapahtuvat rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Osallistujille jaettiin opintomateriaali muistitikuilla, ja se on vapaasti käytettävissä.

 

Seminaarin avasi hankkeen Suomen koordinaattori Seppo Tahvanainen, joka kertoi sen tavoitteina olevan aktiivisen ikääntymisen ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaaehtoistyön avulla. Tilaisuudessa puhuivat myös palvelupäällikkö Anne Eriksson ja yhteistyökoordinaattori Irene Purtilo / Kouvolan kaupungin yhteisöllisyyden edistämisyksiköstä sekä järjestöassistentti Marjo Salmela / Kansalaisareenasta aiheinaan Vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen tilaus ja Mikä vapaaehtoistyössä houkuttaa ja koukuttaa.

Kouvolan kaupungin alustus

Kouvolan kaupungin edustajat selvittivät vapaaehtoistyön merkitystä kaupungin asukkaiden  hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoimaisuuden lisääjänä sekä tärkeyttä äänen kuuluviin saamiselle, yhteisölli-syyden, harrastusmahdollisuuksien ja palvelujen laajenemiselle. Lisäksi esiteltiin tavat, joilla kaupunki tukee vapaa-ehtoistyötä.

 

Kansalaisareenan edustaja puolestaan selosti Kansalaisareenan toimintaa vapaaehtoisten edunvalvojana, julkisuuden edistäjänä, toiminnan kehittäjänä ja yhteistyökoordinaattorina. Tutkimusten mukaan n. 33 % yli 15-vuotiasta suomalaisista toimii vapaaehtoisina,

Kansalaisareenan esitysmutta koska vapaaehtoistyön kysyntä kasvaa yhteiskunnan muutosten myötä, tarvitaan jatkuvasti uusia, nuorempia vapaaehtoisia. Pitkää sitoutumista vaativat vapaaehtoistyöt eivät ole yhtä suosittuja kuin kertaluonteiset ja pop up –tyyppiset tehtävät. Haasteena onkin löytää uusia vapaaehtoistyökanavia ja foorumeita vapaaehtoisten tavoittamiseen sekä uusia lyhytjänteisempiä toimintamuotoja entisten rinnalle. Vapaaehtoiset haluavat hyvin organisoitua ja johdettua toimintaa, jossa heidän taustansa ja osaamisensa otetaan huomioon ja heitä innostetaan ja kannustetaan me-hengessä.

Päivän esityksissä oli keskeistä vapaaehtoistyön tärkeys yhteiskunnalle ja antoisuus tekijälleen: uusia ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä, uuden oppimista, hyvän mielen antamista ja saamista ja sitä kautta muiden ja oman hyvinvoinnin paranemista.

Päivän lopuksi järjestettiin ideariihi, jossa pohdittiin vastauksia siihen, miten edistää

Ideariihen keskustelua

vapaaehtoistyötä ja tavoittaa uusia tekijöitä. Seminaariyleisö oli innostuneesti mukana ja vilkas puheensorina eri ryhmissä tuotti tulosta. Uusia tekijöitä saadaan näkyvyyden ja tiedotuksen kautta sekä henkilökohtaisilla kutsuilla. Vapaaehtoistyön tarve havaitaan parhaiten, kun tarkkaillaan elinympäristöä, pidetään silmät ja korvat auki tai otetaan yhteyttä yhdistyksiin ja hoito- ja palvelutahoihin. Ongelmia kuitenkin tuottaa yksityisyyden suoja, joka estää usein avun tarvitsijaa ja antajaa kohtaamasta. Paikallista yhteistyötä voitaisiin kehittää verkostoitumalla ja koordinoimalla toimintoja. Myös vapaaehtoistyömessut mainittiin yhtenä yhteistyön kehitys- ja tiedotusmuotona.

Hyväksi päätteeksi onnistuneelle seminaarille osallistujilla oli vielä mahdollisuus käydä tutustumassa Eero Niinikosken opastamina Kymijoki Suomen taiteessa –näyttelyyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Hannu Vest, Pirjo Ojala, Helena Arola

 

 

 

 

 

Plan Be –projektin 4. kansainvälinen kokous
Portugalissa 22.-23.2.2017

Keskiviikko 22.2.

Osallistuimme Meerin kanssa Plan Be -kokoukseen aurinkoisessa Portugalissa 22.-23.2.2017. Osanottajia oli yhteensä 6: Portugalista 2, Suomesta 2, Sloveniasta 1 ja Italiasta 1. Italian edustaja oli mukana vain ensimmäisen päivän työkiireidensä vuoksi.

Kokouspaikalla, joka oli Freguesia de Cascais e Estorilin toimisto, Pedro Morais Soares, Frequesia de Cascais e Estorilin Juntan puheenjohtaja kävi toivottamassa meidät tervetulleiksi, jonka jälkeen siirryimme ensimmäisen kokouspäivän asialistaan. Ensimmäisenä käytiin läpi Portugalin kansalliselle toimistolle annetun väliraportin palaute (ei huomautuksia), projektin budjettitilanne ja talousasiat sekä testikoulutusten tilanne kussakin osanottajamaassa. Koulutukset olivat loppusuoralla kaikissa maissa. Esittelimme koulutuksessa saatuja kokemuksia ja niiden pohjalta annettuja arvioita tuotetuista materiaaleista. Jokaisessa osanottajamaassa oli todettu osan materiaaleista olevan liian laajoja ja teoreettisia: seniorit pitävät enemmän käytännön tekemisestä. Suunniteltiin myös Slovenian-kokouksen ohjelmaa ja majoitusvaihtoehtoja sekä ideoitiin erilaisia tapahtumaformaatteja julkisuuden ja slovenialaisyleisön huomion saamiseksi projektille.

Torstai 23.2.

Toisena päivänä aloitimme lyhyellä katsauksella suomalaisen osapuolen laatimaan WP4:n tarkastusraporttiin, joka ei herättänyt juurikaan keskustelua. Slovenian edustaja esitteli Plan Be –projektin levitysraportteja eri medioissa (Facebook, nettisivut, artikkelit lehdissä), ja suunniteltiin jatkoa levitystoimiin hakemuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Isännät jakoivat todistukset ja kokous päätettiin klo 12, koska iltapäivälle oli luvassa karnevaaliohjelmaa.

Karnevaalit olivat Juntan senioreille järjestämä tapahtuma, jossa oli kuuluvaa musiikkia, reipasta tunnelmaa, tanssia ja kevyttä tarjoilua. Mukana oli myös Juntan puheenjohtaja Pedro Morais Soares, joka piti puheen mainiten myös Plan Be –projektin vieraiden läsnäolon tapahtumassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvasta voitte päätellä, että tanssi oli etelämaalaisen vilkasta lähinnä diskomusiikin tahdissa, tanssijat innokkaita ja väsymättömiä. Meerikin kävi osallistumassa tähän vapaaehtoistyön muotoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioreiden oppimateriaalia
suunniteltiin Kuusankoskella

(11.9.2016) Neljän EU-maan edustajat kokoontuivat 7.-8. syyskuuta Kuusankoskelle käsittelemään senioreiden vapaaehtoistoimintaa. Järjestyksessä kolmannen projektikokouksen pääteemoina olivat seniorivapaaehtoisille laadittava oppimateriaali ja hankkeen väliraportti. Muina asioina käsiteltiin mm. projektin hallintoa, tiedotusta, valvontaa ja taloutta. Kokouksen ohjelmaan kuului myös tutustuminen suomalaiseen aikuiskoulutukseen Kymenlaakson opistossa ja Kouvolan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa.
imageTähän EU-hankkeeseen osallistuvat Kuusankosken Retkeilijät/Kuuret55+:n lisäksi yhteisöt Sloveniasta ja Italiasta sekä kaksi yhteisöä Portugalista, näistä Frequesia de Cascais e Estoril johtaa hanketta.
Retkeilijöiden tehtävänä on laatia oppimateriaalia teemoista ”Luonto ja ympäristö” sekä ”Kulttuuri ja taide”. Kokouksen yhteydessä esiteltiin yksi sovellus luonto-EU flag-Erasmus+_vect_POSteemasta: senioreita ulkoilutettiin Kettumäen palvelutalon läheisyydessä ja samalla kierrettiin tähän tarkoitukseen laadittu luontopolku. Tämä sattui ajallisesti hyvin valtakunnalliseen ”Vie vanhus ulos” -kampanjaan, johon retkeilijät osallistuu viidessä eri kohteessa.
Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projekti kuuluu EU: n Erasmus+ -aikuiskoulutusohjelmaan. Hanke alkoi syksyllä 2015 ja kestää elokuun loppuun 2017.
Teksti ja kuva
SEPPO TAHVANAINEN

Senioreita ulkoilutettiin ja samalla kierrettiin Kettumäen lähistölle tehty luontopolku. Kysymystä esittelemässä Miikka Rikala.

Senioreita ulkoilutettiin ja samalla kierrettiin Kettumäen lähistölle tehty luontopolku. Kysymystä esittelemässä Miikka Rikala.

Vieraat Ja isännät kuvattuna Kymin huvilan piha-alueella.

Vieraat Ja isännät kuvattuna Kymin huvilan piha-alueella.

Vapaaehtoistoimintaan liittyvä kysely

meillä Kouvolassa ja kumppanimaissa

(14.5.2016) Kuusankosken Retkeilijät osallistuu 2015 – 2017 neljän maan yhteiseen Erasmus+ hankkeeseen ”Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset”. Yhtenä hankkeen osana on tehty empiirinen kysely vapaaehtoistoiminnasta kussakin kumppanimaassa: ILogo_finaltaliassa, Portugalissa, Sloveniassa ja Suomessa. Tämän lisäksi on kartoitettu hyviä käytäntöjä toteutetuissa projekteissa tai kenttätyössä. Tässä artikkelissa esitellään kyselyn päätuloksia koko aineistoa ja Kouvolan aineistoa vertailemalla. Artikkelin laati Seppo Tahvanainen.

Vastaajien taustoja
Kevättalvella 2016 toteutetussa kyselyssä yli 50-vuotiaita vastaajia oli yhteensä 88, joista meillä 25. Vastaajista naisia oli 64, meillä 19, ja miehiä 24, meillä 6. Keski-ikä oli 67 vuotta, meillä 69 vuotta. Lähes puolet oli käynyt koulua vähintään lukion tai ammattikoulun, meillä tämä osuus oli liki 90 % ja Portugalissa 19 %. Eläkkeellä olevia oli 3/4, meillä osuus oli tätä suurempi ja Italiassa alle puolet.
Vastaajista vajaa puolet osallistui vapaaehtoistoimintaan, meillä 88 % ja Italiassa vain 9 %. Vapaaehtoisista yli kolme vuotta toimineita oli 68 %, meillä vielä tätäkin runsaampi osuus, 1-3 vuotta toimineita viidennes, meillä vähemmän ja alle vuoden toimineita noin 10 %. Useimmat eli lähes puolet oli toiminut vapaaehtoisina viimeisen neljän viikon aikana alle 10 tuntia, meillä tätä enemmän työskennelleitä oli sitä vastoin enemmän. Tyypillisin tapaus oli toimia 2-5 päivänä neljän viikon aikana, meillä se oli yli 10 päivänä.
Kaikista vastaajista 77 % oli valmis jatkamaan tai aloittamaan vapaaehtoistoiminnan, meillä luku oli tätäkin korkeampi eli 88 %. Useimmat (70 %) halusivat toimia 1 tai 2 päivänä viikossa. Tyypillisin toivotun työskentelyjakson kesto oli 2 tuntia. Meidän ja kumppanimaiden välillä ei ollut eroja.

Kiinnostuksen kohteet
Kysyttäessä ensisijaisesti kiinnostavinta aihealuetta vapaaehtoistyössä, useimmin mainittiin kahden ensimmäisen joukossa sosiaalinen solidaarisuus (yhteensä 44 % vastauksista), poikkeuksena Italia, missä suosituin teema oli yhteiskunnallisten ja luottamustehtävien hoito ja solidaarisuus oli toisena. Toiseksi useimmin mainittiin terveys (29 %) ja kolmanneksi useimmin kulttuuri ja taide (26 %). Sosiaalinen solidaarisuus oli myös meillä kiinnostavin, toisena kulttuuri ja taide ja kolmantena luonto ja ympäristö yhdessä terveyden kanssa. Muut teemat jäivät näitä harvinaisemmiksi: uusi teknologia, maatalous ja puutarhanhoito, yhteiskunnallisten ja luottamustehtävien hoito, kasvatus, luonto ja ympäristö (paitsi meillä) sekä urheilu ja vapaa-aika.
Kiinnostavimmat kohderyhmät, joiden kanssa vastaajat haluaisivat toimia vapaaehtoisena, olivat lapset (50 %) (Sloveniassa ensimmäisenä), ikäihmiset (46 %) (Portugalissa ja meillä ensimmäisenä) sekä nuoret (37 %) (Italiassa ensimmäisenä). Vähemmän kiinnostavia kohderyhmiä olivat eläimet, huono-osaiset ja syrjäytymisvaarassa olevat (Italiassa kolmantena), vammaiset sekä pakolaiset ja maahanmuuttajat. Meillä 73 % nosti ykköseksi ikäihmiset ja toiselle sijalle lapset (45 %).

Kannustimet vapaaehtoistyöhön
Vastaajista 69 % mainitsi ensimmäisenä tai toisena kannustimena vapaaehtoistyöhön osallistumiseen ”muiden auttamisen”. ”Henkilökohtaisen tyytyväisyyden saanti” kohosi toiseksi (40 %) ja ”pysyminen aktiivisena” kolmanneksi (37 %) kannustimeksi. Vähemmän tärkeitä kannustimia olivat ”ihmisten tapaaminen”, (joka kuitenkin oli Italiassa, Portugalissa ja Sloveniassa kolmantena), oma aktiivinen ikääntyminen, autettavilta saatava arvostus, muilta saatava arvostus ja uskonnolliset syyt. Meillä ykköskannustimeksi kohosi ”pysyminen aktiivisena” (77 %) ja toiseksi ”muiden auttaminen” (55 %).
”Mahdollisuus auttaa muita” oli 54 %:n mielestä tärkein tai toiseksi merkittävin syy hakeutua tai olla hakeutumatta vapaaehtoiseksi. ”Oma kiinnostus” kohosi toiseksi merkittävämmäksi syyksi (36 %). Meillä ensisijainen syy oli ”oma kiinnostus” (73 %) ja toiseksi merkittävin ”mahdollisuus auttaa muita” (50 %). Muut syyt: omien taitojen käyttömahdollisuus, haasteellisuus, intohimo vapaaehtoistyöhön, vapaaehtoistyön tekemisen sijaintipaikka, arvostuksen saanti, ajan riittävyys, tutustuminen uusiin paikkoihin ja kulttuureihin sekä toiminnasta aiheutuvien kulujen kattaminen eivät merkinneet yhtä paljon omissa ratkaisuissa.

Syvällisemmät motiivit
Kyselyssä yritettiin myös selvittää tarkemmin vapaaehtoistoiminnan motiiveja, jakamalla ne kuuteen pääluokkaan (asteikolla 1= ei lainkaan tärkeä syy – 7= erittäin tärkeä syy):
1. Oppiminen ja ymmärtäminen: vapaaehtoinen yrittää oppia lisää ja/tai harjoittaa taitojaan, jotka ovat usein jääneet käyttämättä; meillä vastausten keskiarvo sijoittui hiukan skaalan keskiarvon yläpuolelle (4,69).
2. Arvot: vapaaehtoinen työskentelee ilmaistakseen tärkeäksi kokemiaan arvoja, kuten esim. humanitaarisuutta vähemmän onnekkaita kohtaan; meillä vastausten keskiarvo oli lähes sama kuin edellä (4,62).
3. Itsensä kehittäminen: yksilö pyrkii kasvamaan ja kehittämään itseään henkisesti, toimimalla vapaaehtoisena; meillä vastausten keskiarvo jäi alle keskiarvon (3,51), koko aineistossa tämä oli lähes yhtä merkityksellinen kuin edellinen syyluokka.
4. Suojelu: vapaaehtoisuudella pyritään vähentämään kielteisiä tunteita kuten syyllisyyttä tai omia henkilökohtaisia ongelmia; meillä vastausten keskiarvo jäi alhaiseksi (2,39) ja koko aineistoon verrattuna myös alemmaksi kuin seuraava luokka.
5. Sosiaaliset suhteet: vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden vahvistaa yksilön omia sosiaalisia suhteita; meillä vastausten keskiarvo oli myös alhainen (2,72).
6. Ura: vapaaehtoisella on tarkoitus saavuttaa uraan liittyviä tavoitteita. Meillä tämän syyn merkitys oli lähes olematon (1,41), varmaankin johtuen oman vastaajajoukkomme elämäntilanteesta eläkeläisinä.
Tämä oli myös tärkeysjärjestys koko aineistossa ja Kouvolan aineistossa, siten että kolme ensimmäistä luokkaa saivat selvästi muita vahvemman merkityksen. Kaikilla vastaajilla oli kuitenkin useita erilaisia ja toisiinsa liittyviä yksittäisiä motiiveja osallistua vapaaehtoistyöhön.
Tämän kyselyn tuloksia pyritään käyttämään hyödyksi suunnitellessa ikääntyvien vapaaehtoisten koulutusohjelmaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Lähde: The Functional Approach to Volunteers’ Motivations (Gil Clary & Mark Snyder)

 

 

Kokemuksia
projektimatkalta

KuuRet55+:n edustajat Bitontossa 15.-18.3.2016

Logo_final(28.4.2016) PLAN BE: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset on EU:n rahoittama projekti, jonka tavoitteena luoda on kansainvälisellä yhteistyöllä koulutusohjelma tilaisuuksiin, joissa innostetaan väkeä tekemään erilaisia vapaaehtoistöitä projektimaissa.

EU flag-Erasmus+_vect_POSMatka Bitontoon
Lensimme ensin Bariin, joka on Adrianmeren rannalla oleva tärkeä satamakaupunki, vähän yli 300 000 asukasta. Se sijaitsee noin Italian ”saappaan” kantapään kohdalla. Siitä 11 km länteen taksilla tai junalla on Bitonto, missä projektikokous pidettiin ja missä syksyllä järjestetään myös projektiin kuuluva tulevien kouluttajien perehdyttämisjakso. Takapuoli kesti vielä hyvin tämän matkustamisen.
Bitontoa kutsutaan ”oliivikaupungiksi” laajojen oliivilehtojen vuoksi. Asukkaita on vähän alta 60 000.

Löytyivät
ne lopulta…
Petipaikat meinaan. Taksikuski kyseli paikallisiltakin tietä, mutta ei saanut kuin summittasia tietoja, joten hän hylkäsi meidät kaupungin vanhaan keskustaan. Ei tosin kovin kauaksi BB-paikasta, ehkä 200 m. Hädin tuskin pikkufiatilla ajettavan kapean kadun varrelta löytyi kyltti jykevässä portissa, josta pääsimme sisäpihalle sattumalta ulos tulleen henkilön oven avauksella. Jyrkkiä portaita ylös päästyämme edessä olivat suljetut ovet. Toisen oven ovikelloa aikamme rimputeltuamme pääsimme puheisiin BB-paikan naapurin kanssa, joka sitten soitti omistajan paikalle. Mieliala tässä vaiheessa oli vähintäänkin kysyvä.
Kas kun ei itselle tullut mieleen soittaa varauslapussa olevaan puhelinnumeroon? Kohtuullisen tovin kuluttua pääsimme varaamaamme huoneeseen. Korkea huone, siististi remontoitu, ilmalämpöpuhallin, kolme vuodetta, isokokoinen kylpyhuone.
Eikä hyvä ensivaikutelma tärvääntynyt oleskelunkaan aikana, lämpötilan sai haluamakseen, vettä tuli suihkuun riittävästi ja riittävän lämpöisenä. Seppoa kiusasi nettiyhteyden hitaus ja katkeilu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ikkunamme

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ikkunasta

Ensimmäinen päivä
eli tulopäivä

Lähdimme etsimään ruokapaikkaa ja päätimme ohittaa torin vastapäisellä puolella olevan ravintolan liian helppona valintana. Valitsemamme kadun varrelta ei kotvan käveltyämme tuntunut löytyvän mieluisaa ruokailupaikkaa. Tulimme kyltin kohdalle, joka ohjasi meidät takapihalle yhden ravintolan oven taakse. Kolkutimme ja pääsimme sisälle. Ulos tultuamme totesimme syöneemme ensin hylkäämässämme ravintolassa. Olimme tulleet sisään takaovesta. Haa!
Tapasimme projektiporukan päivällisellä ja korva alkoi totutella monella tavalla lausuttuun englannin kieleen. Ruoka oli syötävää, ei mitenkään äidin lihapullien tasoa, mutta nälän vei.

Toinen päivä,
projektikokous
Se pidettiin paikallisen järjestäjäyhteisön toimistossa, johon se oli muuttanut edellisenä päivänä. Asioiden käsittelyssä minulla oli vaikeuksia pysyä kartalla, projektin terminologia on oma taiteenlajinsa. Aikaa olisi voinut olla enemmän, jotta olisi voitu esim. tarkemmin kysellä asioista.
Sitten piti löytää ainakin yksi geokätkö tästä kaupungista. Paavin kuva tuli avuksi, siellä se on.

image

Sopii arvailla, missä geopurkki lymyää.

 

Kolmas päivä
Toinen tapaamisemme oli järjestetty Bariin. Kuulimme esityksen ko. järjestön projektista ja toiminnasta hyvällä englannin kielellä. Se organisoi erilaisia osuuskuntia auttamaan eri alueilla olevien ihmisten – vähäosaisempien, mutta kuitenkin oloihinsa muutoksia haluavien – järjestäytymistä ajamaan asioitaan.
Lounaan söimme kasvisravintolassa, joka oli hauskasti sisustettu, palvelu ystävällistä ja tilaisuus oli mukavan rento. Söin elämäni ensimmäistä kertaa haarukalla päivän keiton.
Kävelimme Barin vanhassa keskustassa, jossa oli ”eipikkufiatilla” ajettavia kujia ja upeita merkkitavaroita myyviä liikkeitä. Upean näköisiä näyteikkunoita, tavarat varmaan meikäläisen eläkelompakolle mahdottomia. Yhden geokätkön hakeminen epäonnistui, kun olisi pitänyt kiivetä rauta-aidan yli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kauppakatua

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ortodoksikirkko

Illalla päätimme kokeille lähimmän mahdollisen ravintolan annoksia. Tilasin ”jotain lihaa”, ja nyt olisivat äidin lihapullat jääneet toiseksi. Mukava jälkimaku Bitontosta.

Summa
summarum
Näin ja koin. Seppo ja Miikka onneksi hoitavat nuo monet asiatekstisivut, niitä kun EU-byrokratia vaatii, etten sanoisi runsaasti. Kun samat ihmiset tulevat syksyllä Suomeen ja Kuusaalle, jolloin on varmasti helpompaa hoitaa jotenkin tuttujen kanssa asiat.
Taksimatka lentokentälle. Pidin turvavyön tiukasti kiinni. Sain sentään istua auton turvallisimmalla paikalla. Onneksi ei osuttu mihinkään.
Kotona 14 tunnin matkustamisen jälkeen ja – ensimmäistä kertaa eläissäni ahterilihakseni olivat puutuneet vielä kun kömmin nukkumaan.
Seppo Tahvanaisen ja Miikka Rikalan matkakumppanina olleen Hannu J. Vest´in muistikuvia.
Kuvat Hannu J. Vest


Plan Be: Aktiiviset seniori-
vapaaehtoiset -projekti etenee
Logo_final(19.4.2016) Seppo toi huhtikuun kuukausikokoukseen terveiset Italian Bitontossa maaliskuun 15-18. päivinä pidetystä projektikokouksesta, jossa hänen lisäkseen KuuRet55+:aa edustivat Hannu ja Miikka. Kokouksessa käytiin läpi tutkimus- ja kyselytuloksia sekä keskusteltiin koulutusohjelman laadinnasta ja sisällöstä ja projektin etenemisestä ja levitystoiminnasta. EU flag-Erasmus+_vect_POSKoulutusohjelman valmisteluvastuut jaettiin: portugalilaisten teemoina ovat Motivaatio ja odotukset, Vertaisohjaaminen ja Solidaarisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja ennakkoluulot; slovenialaisten teemana Sosiaalisen viestinnän keinot; italialaisten teemoina Tasa-arvoisuus, kulttuurien välinen ja sukupuolten välinen oppiminen sekä Ravinto ja terveys, ja suomalaisten teemana Kulttuuri ja taiteet, perinteet, kulttuuri-identiteetti sekä Luonto ja ympäristö.
Projektille on suunnitteilla myös markkinointiaineistoa.
Seuraava projektikokous pidetään syyskuussa Kouvolassa.
Pirjo M., Pirjo O., Maini ja Maikki kertoivat Maltan matkastaan. He opiskelivat Liikkuvuus-projektin puitteissa kaksi viikkoa englantia kyseisellä saarella.
Sekä kesäretkelle Tuusulaan että Liettuan-Latvian-matkalle on vielä vapaita paikkoja. Tauno ottaa vastaan kesäretken ilmoittautumisia, Liettua-Latvia-matkan ilmoittautumiset Miikalle.

 

 

 

Kaavakkeiden kyselyihin paneuduttiin huolella.

Kaavakkeiden kyselyihin paneuduttiin huolella.

Omat näkemykset kirjattiin kysymysten vastauksiksi.

Omat näkemykset kirjattiin kysymysten vastauksiksi.

 

 

 

 

 

 

KuuRetissa vastattiin
Plan Be -kyselyyn
(15.2.2016) Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset -projektin eteneminen oli esillä KuuRet55:n helmikuun kuukausikokouksessa. Plan Be:ssa mukana olevat maat, Logo_finalSuomen lisäksi Portugali, Italia ja Slovenia, ovat kartoittaneet vapaaehtoistoimintaa tarkoituksena löytää senioritoimintaan liittyviä hankkeita. KuuRetin puheenjohtaja Seppo Tahvanainen kertoi, että maassamme ja Kouvolassa tällaisia ovat muun muassa
• Kansalaisareena
• Enter Ry- tietotekniikka opastusta senioreille
• Etappi (ikäasema)
• Suurella sydämellä – hanke (seurakunta)
• Eläkeläisjärjestöt
• Kuuretin toiminta esimerkkinä kansainvälisestä toiminnasta
Kuuretin kuukausikokouksessa päästiin myös osallistumaan joukolla Plan Be -hankkeen seuraavaan vaiheeseen, eli 50 vuotta täyttäneet vastaavat kyselyyn omista kokemuksistaan vapaaehtoistoiminnassa. Kokouksessa läsnäolleet 27 senioria vastasivat tähän kyselyyn. Täytettyjen kaavakkeiden jättämisen jälkeen esitetyistä kysymyksistä keskusteltiin. Seppo korosti, että kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia; kukin kaavakkeen täyttäjä vastasi oman näkemyksensä mukaan. Eri maista saatavat kyselytulokset toimivat pohjana tulevalle koulutusoEU flag-Erasmus+_vect_POShjelmalle.
Kuusankosken Retkeilijöiden puheenjohtaja Maini Volotinen kertoi kuun alussa pidetystä retkeilyillasta sekä retkeilijöiden tulevista tapahtumista. Mahdollisen lumen puutteen takia tapahtumia ei peruta, vaan esimerkiksi pulkkamäki/hiihtomaa 21.2. Klo 14 korvataan kävelyllä ja makkaranpaistolla.
Maini kertoi myös seuran kevätmatkasta, jonka kohteena on kulttuurikierros Tuusulassa ja Miikka Rikala elokuussa tehtävästä Vilna-Riika -matkasta. Näille otettiin ilmoittautumisia.
Myös kevätkauden vapaaehtoistoiminnan ilmoittautumislistat kiersivät. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Meeri Aaltonen esitteli ulkoiluttamisen pelisääntöjä. Tarkemmat ohjeet löytyvät gmail/drivesta. Todettiin, että ulkoiluttajia tarvitaan lisää.
Osallistujien esille ottamat asiat -kohdassa Pirjo Ojala kertoi eläkeindeksiin liittyvästä kansalaisaloitteesta, jonka voi käydä allekirjoittamassa netissä.
Seppo kertoi Liikkuvuus hankkeen loppurahojen käytöstä: 4 henkilöä lähtee Maltalle kielikurssille ja loput rahat käytetään Viron kielikurssiin Pärnussa.

 

 

Aktiiviset seniorit

vapaaehtoistyössä
EU flag-Erasmus+_vect_POSKuusankosken Retkeilijät (KuuRet55+) osallistuu Euroopan Unionin osarahoittamaan Erasmus+ koulutus- ja kehityshankkeeseen ”Plan Be: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset”. Hankkeen päätarkoituksena on Logo_finalvahvistaa aktiivisten ikääntyvien merkitystä yhteiskunnan kehityksessä. Suomalaisessa yhteiskunnassa tämän voi ilmaista sanomalla, että ikääntyvät suuret ikäluokat eivät ole pelkästään kuluerä ja uhka hyvinvointiyhteiskunnalle, vaan voimavara, jota voi käyttää nykyistä tehokkaammin hyödyksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ikääntyvien roolia aktiivisina ja itsestään huolta pitävinä kansalaisina, jotka toimivat mm. vapaaehtoistyössä, osallistuvat yhteiskunnalliseen elämään ja lähiympäristönsä kehitykseen ja harrastavat elinikäistä oppimista.
Hanketta johtaa portugalilainen Freguesia de Cascais e Estoril ja sen kumppaneina ovat KuuRetin lisäksi Animam Viventem Portugalista, Sinergia Italiasta ja RIC Novo mesto Sloveniasta. Kaksivuotisen projektin aikana kartoitetaan ikääntyvien asemaa ja roolia kumppanimaissa ja pyritään löytämään hyviä käytäntöjä siitä, miten ikääntyvät ovat onnistuneet toimimaan omassa ympäristössään yhteisöä hyödyntäen. Kartoitukseen sisältyy myös kysely ikääntyvien omista tarpeista.
Näiden kartoitusten perusteella laaditaan ikääntyville tarkoitettu koulutusohjelma, joka helpottaa osallistumista vapaaehtoistyöhön ja yhteiskunnalliseen elämään. Osana tätä vaihetta järjestetään ohjaajien koulutusjakso Italiassa ensi vuoden lokakuussa ja sen jälkeen testikursseja eri maissa. Tarkoituksena on kehittää koulutusohjelma, jota pystytään soveltamaan eri maissa ja jonka avulla motivoidaan yhä uusia ikääntyviä mukaan.
Projektin tuloksista kerrotaan kumppaneiden omilla sekä hankkeen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erityisissä tiedotustilaisuuksissa suunnattuna kiinnostuneille yhteistyötahoille. Hankkeen päätösvaiheessa ohjaajilla ja senioriopiskelijoilla on tilaisuus tavata kumppanimaiden opiskelijoita ja ohjaajia Sloveniassa pidettävässä loppukokouksessa kesäkuussa 2017.
Hankkeen aloituskokous pidettiin marraskuun 18.–19. päivinä Portugalin Cascaisissa. KuuRetista mukana olivat Miikka Rikala ja Seppo Tahvanainen. Seuraava yhdyshenkilöiden tapaaminen on Italian Bitontossa maaliskuussa 2016, jolloin tarkastellaan kartoitusten tuloksia. Kumppanimaiden edustajat saapuvat Kouvolaan ensi vuoden syyskuussa, silloin mm. päätetään, missä muodossa testikoulutukset järjestetään.
KuuRet ottaa mielellään vastaan kaikkea aiheeseen liittyvää tietoa paikallisilta ja alueellisilta organisaatioilta, jotka haluavat edistää ikääntyvien asemaa. Myös yksittäiset toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita mukaan.
Yhteystietoja osoitteesta: http://kuuret55.nettisivu.org

Seppo Tahvanainen

 

 

KuuRet 55:n uusi projekti

potkaistiin alkuun

Martinpäivän kesässä

EU flag-Erasmus+_vect_POS(5.12.2015) Plan Be: Active Senior Volunteers -hankkeen aloituskokous pidettiin Portugalin Cascaisissa 18.–19.11.2015 Martinpäivän kesässä niin kuin paikalliset asukkaat sanoivat. Meillähän tällaista poikkeuksellisen lämmintä kautta kesän jälkeen kutsutaan intiaanikesäksi.

Plan Be -hankkeeseen osallistuvien järjestöjen edustajat tapasivat Cascaisissa Portugalissa.

Plan Be -hankkeeseen osallistuvien järjestöjen edustajat tapasivat Cascaisissa Portugalissa.

Kokous pidettiin hankkeen koordinaattorin historiallisen arvokkaan näköisessä Logo_finaltalossa vastapäätä hotelliamme. Koordinaattorijärjestöä (Freguesia de Cascais e Estoril) edustivat puheenjohtaja Pedro Morais Soares ja Ana Rita Serra Coelho. Paikalla olivat myös muut neljä hankkeeseen osallistuvaa järjestöä. Toista portugalilaista järjestöä (Animam Viventem) edustivat Inês Gomes Calado ja Carlos Calado, Italian (Sinergia) edustajat olivat Jonida Sheremeti Contini, Pia Antonaci sekä Lucrezia Longo. Slovenian (RIC Novo Mesto) edustajat olivat Tina Strnad ja Metod Pavšelj. Kuusankosken Retkeilijöistä paikalla olivat Seppo Tahvanainen ja Miikka Rikala. Lisäksi kokoukseen otti osaa Portugalin kansallisesta toimistosta Eugenia Inácio.

Kokouksessa käsiteltiin osallistujien ja organisaatioiden esittelyn jälkeen jokaisen järjestön tehtävät hankkeen aikana. Suomen tehtävänä on monitorointi-, arviointi- ja laadunvarmistus käsikirja. Italian Sinergia laatii opetusohjelman ja testauksen. Slovenian RIC Novo Meston tehtäväksi tuli hankkeesta tiedottaminen ja sen tuloksien levittäminen. Portugalin Animam Viventem vastaa projektin tutkimuksesta ja kotisivuista ja Freguesia de Cascais e Estoril projektin hallinnosta ja taloudesta. Kaikki kumppanit osallistuvat tietenkin kaikkiin tehtäviin.

Kokousten aikataulua ja järjestystä muutettiin jonkin verran. Seuraava kokous pidetään Italian Bitontossa 15.–18.3.2016 ja sitä seuraava Suomessa 6.–9.9.2016.Cascaisissa kokoonnutaan 21.–24.2.2017. Projektin päätöskokous pidetään Slovenian Novo Mestossa 4.–10.6. 2017. Projektin henkilöstökoulutus pidetään Bitontossa 17.–25.10.2016.

Aikaa kokoukselle oli varattu kaksi päivää, joiden aikana käytiin myös läpi sopimus- ja budjettiasiat. Tiukasta ohjelmasta huolimatta se onnistuttiin viemään läpi, kuten oli suunniteltukin. Jokunen asia jäi kuitenkin vielä tarkistettavaksi myöhemmin.

Ohjelmaan kuului myös kaksi vierailua Junta de Freguesian kahdessa, meidän vapaaehtoisille tutussa, vanhusten vapaa-aikakeskuksessa, joissa vapaaehtoistyöntekijät järjestivät mm. askartelua, tietokone- ja englannin kielenopetusta.

Virallisten kokousten jälkeen oli tavattiin vanhoja ystäviä edellisten projektien ajoilta.

Virallisten kokousten jälkeen oli tavattiin vanhoja ystäviä edellisten projektien ajoilta.

Joulukauden avauksessa nähtiin mm. lumikuningatar..

Joulukauden avauksessa nähtiin mm. lumikuningatar.

Kokousten jälkeen oli illalla vielä tilaisuus tavata vanhoja ystäviä Taking Care ja Helping Hands projektien ajoilta ja muistella menneitä ja sopia ehkä uusistakin tapaamisista. Viimeisenä iltana meillä oli tilaisuus olla myös paikallisessa joulukauden avauksessa, nähdä lumikuningatar ja joulupukki, joka ajoi joulutorilta hevosvaunuilla kaupungintalolle. Kotiin palattuamme huomasimme, että täällä se olisi voinut tapahtua perinteisen suomalaisesti poron vetämässä pulkassa.

Miikka

 

 

Plan Be -hanke pannaan

alkuun Portugalissa

Plan Be: Active Senior EU flag-Erasmus+_vect_POSVolunteers (Aktiiviset seniorivapaaehtoiset) on EU:n hyväksymä hanke, johon Kuusankosken Retkeilijät/KuuRet55+ osallistuu. Mukana hankkeessa on neljä maata, Logo_finalSuomen lisäksi Italia, Slovenia ja Portugali, josta hankkeen koordinaattorin Frequesia de Cascaise Estorilin lisäksi on mukana toinenkin järjestö. Tämä Erasmus-ohjelmaan kuuluva aikuiskoulutus on kaksivuotinen, ja sen tarkoituksena on etsiä ja kokeilla hyviä aikuiskoulutuskäytäntöjä.
Hankkeeen aloituskokous pidetään marraskuun loppupuolella Portugalissa. Kokoukseen osallistuvat KuuRet55+:sta Seppo Tahvanainen ja Miikka Rikala. Osanottajajärjestöille on annettu kullekin omat tehtävänsä, jotka tarkentuvat tässä ensimmäisessä kokouksessa. Seuraavat kokoukset:  maaliskuussa 2016 Italiassa, syyskuussa 2016 Suomessa, helmikuussa 2017 Portugalissa ja heinäkuussa 2017 Sloveniassa. Tämän aikuiskoulutushankkeen budjetti on 196 000 euroa.

1 thought on “PLAN BE: Aktiiviset seniorivapaaehtoiset

  1. Sirkka-Liisa Pitkänen

    Vaikuttaa mukavalta projektilta. Ensimmäisen kokouksen selostus selkeä, tiedottava ja hauskasti kirjoitettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *