TOIMIMME JA AUTAMME

KuuRet 55+ tiimi vapaaehtoistoiminnassa

Kuusankosken Retkeilijöiden jäsenyys ja seuran eri toimintojen pyörittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Seuran piirissä tehtävä toiminta kohdistuu ensisijaisesti sen omaan jäsenistöön, jonka nykymäärä on noin 400. Tavoitteidensa toteuttamiseksi seura järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripainotteisia retkiä, liikuntatapahtumia, luontotapahtumia ja opintotoimintaa. Toiminnan järjestäminen sitoo valtavan määrän vapaaehtoisia työtunteja.

KuuRet 55+ tiimi toimii seuran alajaostona ja tekee monimuotoista vapaaehtoistyötä organisoimalla ja hallinnoimalla EU-projekteja, niihin liittyviä opintoja ja matkoja, tekemällä yhteistyötä ulkomaisten organisaatioiden kanssa ja järjestämällä ohjelmaa omatoimisille ulkomaalaisille vierailijoille sekä omakustannusmatkoja jäsenistölleen.

KuuRet 55+ tiimi tekee parhaillaan Euroopan vapaaehtoisvuoden merkeissä kartoitusta jäsenistönsä vapaaehtoistoiminnasta. Koska monet jäsenistämme kuuluvat muihinkin organisaatioihin heidän toimintansa on hyvin monitahoista ja laajaa. Raportti toiminnasta on valmistunut ja se on luettavissa jäljempänä.

Olemme hakeneet EU-rahoitusta yhdessä portugalilaisen kumppanimme kanssa senioreiden vapaaehtoistoimintaan. Hanke olisi tarkoitus aloittaa 1.8. 2011 ja se kestäisi kaksi vuotta. Hankkeen aikana kuusi suomalaista ja kuusi portugalilaista senioria pääsee työskentelemään kumppanimaassa kolmen viikon jakson. Tarkoituksemme on vakiinnuttaa tämä yhteistyö.

 

Raportti

 

KuuRet 55+ tiimin vapaaehtoistyötä vuoden 2011 alussa

Vapaaehtoistoiminnan taustoja

Vuosi 2011 on virallisesti Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi. Kuusankosken Retkeilijöiden KuuRet 55+ jaosto haluaa olla siinä mukana, olemmehan hakeneet EU-rahoitusta senioreiden vapaaehtoistyön hankkeeseen yhdessä portugalilaisen kumppanimme kanssa. Käsitteenä ”vapaaehtoistoiminta” tuntuu paremmalta kuin ”vapaaehtoistyö”, vaikka molempia käytetään.

Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan (http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset…12.4.2011) 43 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan.  Koko EU:n keskiarvo on 20 prosenttia. Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat EU:n kärjessä. Vapaaehtoistyö on yleisintä 45–50 –vuotiaiden ikäryhmässä. Vähintään viikoittain vapaaehtoistyötä tekee suomalaisista seitsemän prosenttia. Vapaaehtoistyön yleisyys Pohjoismaissa ei ole yllätys, sillä yleensä hyvinvoivat ihmiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön muita useammin.

Huhtikuun aikana toteutetussa kyselyssä Kuusankosken Retkeilijät ry:n KuuRet 55+ jaoston jäsenistö kartoitti vuoden 2011 alussa kolmen kuukauden aikana tekemäänsä vapaaehtoistyötä. Jaoston noin 40 jäsenestä 26 vastasi kyselyyn, vastausprosentti oli 65. Vastaajista kahdeksan oli täyttänyt 70 vuotta vanhimman ollessa 76-vuotias. Pääosa vastaajista kuului 60–69 –vuotiaiden ikäryhmään, heitä oli 17. Yksi vastaajista oli alle 60-vuotias.  Vastaajista naisia oli 20 ja miehiä kuusi. Vastanneet edustivat hyvin kohderyhmää.

Kyselyssä selvitettiin, mihin vapaaehtoistehtäviin on osallistuttu, kuinka paljon aikaa niihin on käytetty, kuinka monta henkilöä on nauttinut palveluksista ja millaisia kokemuksia vapaaehtoistyöstä on ollut. Määrittelimme vapaaehtoistyön toiminnaksi, josta ei saa taloudellisia tai muita korvauksia, korkeintaan hyvän mielen. Vastaajista yksi kertoi, ettei hänellä ole ollut edellisen määritelmän mukaista vapaaehtoistoimintaa, koska hän on saanut avustaan pientä korvausta.

 

Vapaaehtoistehtävien kirjo on laaja

Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään mm. ympäristönsuojelussa, perinteensuojelussa, kasvatuksessa, koulutuksessa ja urheilussa (http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset…12.4.2011).

KuuRet 55+ jaoston jäsenet olivat useimmin toimineet erilaisissa yhdistys- ja yhteisötoiminnan vapaaehtoistehtävissä (20 vastaajaa), omaishoitajina (15 vastaajaa) ja avustajina sekä asuntoyhtiön tehtävissä (7 vastaajaa).

KuuRet 55+ jaoston vastanneista jäsenistä 20 oli osallistunut yhdistystoiminnan vastuutehtäviin ja talkoisiin ainakin 36 eri yhdistyksen ja yhteisön piirissä. KuuRet 55+ jaostossa tehty vapaaehtoistyö työ on laskettavissa opinto- ja kulttuuritoiminnan piiriin. Siihen oli aktiivisesti osallistunut 10 vastaajaa, mukaan ei laskettu pelkästään kokouksiin osallistumista.

  

Yhdistysten ja yhteisöjen kirjo jakautui seuraavasti:

Kotiseutu- ja perinneyhdistykset 2 yhdistystä
Liikunta- ja tanssiyhdistykset 7 yhdistystä
Musiikkiyhdistykset,kuorot,yhtyeet 8 yhdistystä
Seurakunta, kirkkokuorot 2 yhteisöä
Hyväntekeväisyysyhdistykset 4 yhdistystä
Potilas- ja vammaisyhdistykset 6 yhdistystä
Muut yhdistykset 7 yhdistystä
Yhteensä 36 yhdistystä

 

Joillakin vastaajista on ollut toimintaa useissa eri yhdistyksissä ja yhteisöissä ja joissakin yhdistyksissä on toiminut useita verkostomme jäseniä. KuuRet 55+ verkostomme ulottuu siis jäsentensä välityksellä merkittävän laajalle ja monipuoliselle toimintakentälle oman toiminnan lisäksi.

Yhdistysten ja yhteisöjen piirissä tehtävä vapaaehtoistoiminta koostuu mm. puheenjohtajuuksista, johtokuntatyöskentelystä ja kokouksista, taloudenhoidosta ja kirjanpidosta, tiedottamisesta, sihteerin tehtävistä, kuorojen ja yhtyeiden harjoituksista ja esiintymisistä, yleisö- ja jäsentapahtumien järjestämisestä ja niissä avustamisessa, retkien järjestämisestä, harjoitusten ohjaamisesta, kerhojen ja opintoryhmien vetämisestä, projektien hakemisesta ja toteutuksesta, myyntitehtävistä, kahvituksesta sekä ystävä- ja tukihenkilötoiminnasta. Varmankaan edellinen luettelo ei ole tyhjentävä, mutta on suuntaa antava.

Omaishoito ja lähimmäisten avustaminen, koiranhoito mukaan lukien, oli mainittu 15 vastaajalla. Avustamisen kohteet ulottuivat 101-vuotiaasta anopista pieniin lapsenlapsiin, omista vanhemmista ja lapsista ystäviin, tuttaviin ja naapureihin. Avustaminen oli ollut mm. kyyditsemistä pankkiin, kauppaan, lääkäriin ja harrastuksiin, se oli keskustelua ja kuuntelemista, siivousta, apua taloustöissä ja vaatehuollossa, saunotusapua, raha-asioiden hoitoa, lastenhoitoa ja koiran ulkoiluttamista.

Asuntoyhtiön vastuutehtävissä ja talkoissa oli ollut mukana seitsemän vastaajaa. Koska useat jäsenistä asuvat omakotitaloissa, heidän tekemänsä vastaavanlainen työ ei näy vastauksissa, mutta varmaan sitä on ollut vähintään yhtä runsaasti runsaslumisen talven takia.

Vapaaehtoistoiminta on joillekin todellista työtä – ainakin siihen käytetyn ajan perusteella

Yhdysvaltalaisessa raportissa on osoitettu, että vapaaehtoistyö auttaa ylläpitämään fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tutkimus osoitti, että terveysvaikutusten kannalta paras vapaaehtoistyön määrä on noin kaksi tuntia viikossa eli noin 100 tuntia vuodessa (http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset…12.4.2011).

Kokonaistuntimäärän mukaan vapaaehtoistyötä oli tehty seuraavasti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 1800 tuntia, joista omaa KuuRet 55+ toimintaa oli kolmasosa. Kokonaistuntimäärä jakautui seuraavasti:

Tuntimäärä Vastaajia
Yli 200 tuntia   4
50 – 200 tuntia 15
Alle 50 tuntia   6
0 tuntia   1
Yhteensä          26

 

Vapaaehtoistyön tuntimäärät vaihtelivat välillä 0 – 340 tuntia kolmen kuukauden aikana, keskiarvona noin 5 – 6 tuntia viikossa eli paljon enemmän kuin olisi optimaalista em. yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan.

Vapaaehtoistyötä tehneistä 25 vastaajasta

 

14 oli tehnyt sitä eniten yhdistystoiminnan piirissä,
10 omaishoidossa ja avustamisessa, ja

 

1 asuntoyhtiön asioissa.

 

Vastanneista 25 henkilöstä

 

3 oli tehnyt yhdistystoiminnan, asuntoyhtiön ja omaishoidon tehtäviä
11 oli tehnyt vapaaehtoistyötä kahden em. toimintasektorin, ja
11 oli tehnyt vapaaehtoistyötä yhden em. toimintasektorin piirissä

 

Muutamissa kommenteissa tuli ilmi, että ”Aika on toisinaan käynyt riittämättömäksi”, mutta toinen sanoo ”Olen kohtuullisesti saanut ajankäytön tasapainoon” ja kolmas ”Tässä iässä voisi varmaan jo vähän vähentää menoja, mutta mistä luopua, siinäpä vasta pulma… ”.  ”Joskus vapaaehtoisuus on tuntunut työltä” ja ” Tehtävä vienyt enemmän aikaa kuin kuvittelin lupautuessani siihen ”. Yksi vastaajista toivoo, että vetäjät saisivat apua – ”teidän työsarkanne on varmasti ajoittain raskasta”.

 

 Toiminnastamme on saanut nauttia suuri joukko ihmisiä

Omaishoidossa ja avustamisessa, asuntoyhtiön piirissä ja yhdistysten kautta tehdyssä työssä jäsenistömme palvelut ovat lyhyessä ajassa tavoittaneet tuhansia ihmisiä.  Suuri määrä selittyy osaksi sillä, että kirkkokuoroissa ja muissa esittävissä musiikkiryhmissä yleisönä on ollut kerralla satojakin ihmisiä.

Vapaaehtoistyötä tehneiden omat arviot palvelujen kohteina olevien määristä kolmen kuukauden ajanjaksolta jakautuvat seuraavasti:

Alle 10 henkilöä 7 vastaajaa
10-50 henkilöä 8 vastaajaa
50-100 henkilöä 3 vastaajaa
Yli 100 henkilöä 7 vastaajaa

 

Vaikka se joskus tuntuu työltä eikä vapaaehtoistoiminnalta, silti se palkitsee tekijäänsä

Eurofoundin eli Euroopan elin-ja työolojen kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä ja voivat paremmin. Vapaaehtoistyö on kaikin puolin kannattavaa, koska se hyödyntää sekä vapaaehtoistyöntekijää itseään että ympäröivää yhteiskuntaa ja avun kohteena olevia. Hyvän tekemisen lisäksi vapaaehtoistyö on keino kehittää taitojaan, verkostojaan ja työelämän taitojaan. Vanhat ihmiset näyttävät hyötyvän vapaaehtoistyön tekemisestä muita enemmän. Heille se saattaa antaa uutta merkityksellisyyden tunnetta elämään. (http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset…12.4.2011)

 

Yhtä myönteisiltä näyttävät meidän ryhmämme kokemukset. Esimerkkejä myönteisistä kokemuksista ovat seuraavat ilmaukset:

”Toisinaan kokemukset ovat olleet riemastuttavia, paras palaute on tullut 4-vuotiaalta – sekä koiralta!”

”Tykkään ihmisistä ja avustan mielelläni eri toiminnoissa.”

”Muiden auttaminen tuo hyvää mieltä molemmin puolin ja tarpeellisuuden tunne tyydyttää myös itseä.”

”Hyvä mieli, kun autettava on tyytyväinen.” ”Auttamisesta tulee hyvä mieli. En tyrkytä neuvoja enkä kysele, kuuntelen ja keskustelen. Lasten kanssa on mukavaa, siitä nautin erityisesti.”

”Työ pakottaa ottamaan asioista selvää ja pysymään ajan tasalla muutoksissa. Se on hyvää aivojumppaa.”

”Omaishoito on itsestään selvää, koska olen eläkkeellä.” ”Lastenlasten hoito on mielekästä ja mukavaa puuhaa. Siitä saa itselle hyvän mielen ja samalla antaa vanhemmille vähän vapaata. Samoin vanhemman sukulaisen auttamisesta saa hyvän mielen sekä itselle että autettavalle.”

”Vapaaehtoistoiminta antaa kiinnostavaa sisältöä elämää.  Tapaa myös kivoja ihmisiä. Sukulaisten ja tuttavien auttaminen on myös mieluisa tehtävä.  Heitä helpottaa, kun tietävät, että asiat ovat hoidossa.”

”Laulaminen on hyvä harrastus ja toisille ilon tuottaminen laululla hoitaa myös omaa sisintä ja siitä saa hyvän mielen.” Esiintymiset ja harjoittaminen eri musiikkiyhteisöissä antavat kaikille hyvän mielen.”

”Kivaa yhdessäoloa ja rentouttavaa liikuntaa, jota jatkan mielelläni.”

”Olen ollut mukana jo 20 vuotta.” Ei kai sitä jaksaisi, jollei se antaisi jotain itsellekin!

 

Vaikka kokemukset ovatkin pääosin myönteisiä, myös joitakin kriittisiä havaintoja löytyi:

”Riittämättömyyden ja huonouden tunnetta on usein aiheuttanut myös oma tietojen ja taitojen puute.” ”Olen pitänyt yhdessä tekemisestä, mutta nyt vanhempana tuntuu siltä, että en haluaisi tehdä kirjallisia töitä niin paljon kuin nykyisin.”

”Tekemisiin osallistuvia aktiivisia henkilöitä yhdistyksessä liian vähän, ei pysty toteuttamaan uudistuksia ja aiemmistakin tapahtumista on pitänyt luopua. Autottomana on vaikea suoriutua kaikista tehtävistä, jonka vuoksi tunnontarkkana ihmisenä koen osittain stressiä.” ”Joskus tuntuu, että muutkin yhteisöjen jäsenet voisivat tehdä osan asioista. ” ”Joukossa on myös sellaisia, jotka arvostelevat melkein kaikkea tekemistä, mutta eivät tee itse mitään.”

”Aina ei ole edes saanut hyvää mieltä. Toisten odotukset tuntuvat joskus liian suurilta.”

”Yksi huone on toimistokäytössä.”  ”Yksi huoneistamme on kaaostilassa papereiden takia.”

 

Vapaaehtoisten tekemän työn taloudellinen vaikutus on merkittävä. Ryhmämme jäsenten lähes 2000 tunnin työpanos kolmen kuukauden aikana on vaikutukseltaan noin 12 000 euroa 6 euron minimituntipalkalla.

Raportin kirjoittajalle ja KuuRet 55+ jaoston vetäjälle selvisi myös se tosi-asia, etteivät ihmiset kieltäydy kiusallaan heille tarjotuista tehtävistä omassa ryhmässämme. Heillä kaikilla on runsaasti erilaisia ”velvoitteita”, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan ottaa uusia tehtäviä – onhan se omakin elämä elettävänä!

 

Raportin laati: Seppo Tahvanainen, seppo.tahvanainen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x